Movie Title: Lost in the Stars

5/5 - (1 vote)

MOVIE DESCRIPTION
He Fei’s partner, Li Muzi, disappears at some level of their anniversary day out. When she reappears, he insists that she is now not his partner. As Chen Mai, a top attorney gets concerned with this unparalleled case, more mysteries commence as a lot as emerge.

MOVIE TRAILER

YEAR
2023

PRODUCTION COUNTRY
China

PRODUCTION COMPANIES
Tao Piao Piao,As One Manufacturing

CAST

 • He Fei: Zhu Yilong
 • Chen Mai / Shen Man: Ni Ni
 • Li Muzi / Jane: Janice Man
 • Zheng Cheng: Du Jiang
 • Dr. Louis: Vincent Matile
 • Bar Proprietor: Scotty Cox
 • Li Muzi: Huang Ziqi
 • Younger Chen Mai: Meng Zhixu
 • Younger Li Muzi: Zhang Yiwenhan
 • Stacked Code Boy: Zhu Haiyu
 • Doctor: Yu Chengqun
 • Huo Ran: Chen Mengqi
 • Pa Gan: Dima Shadow
 • Hasselblad: Jian Kang
 • Galaxy E bookstore Proprietor: Hao Yang

CREW

 • Executive Producer: Chen Sicheng
 • Director of Images: He Shan
 • Sound Director: Li Dan-feng
 • Author: Gu Shu-Yi
 • Editor: Tang Hongjia
 • Director: Xiang Liu
 • Co-Producer: Bo Zhang
 • Song: Hu Xiao-ou
 • Director: Rui Cui
 • Choreographer: Hu Lifeng
 • Visible Effects: Xu Tonghui
 • Visible Effects: Xu Mingjun
 • Costumer: Zheng Chen
 • Producer: Qian Chongyuan
 • Producer: Ji Jing
 • Producer: Zhuang Zang
 • Co-Author: Yin Yixiong

Credit score: TheMovieDb

ALSO REVIEW: Film "Gaze for the Prosecution". Opinions and Film Trailer.